Cursul Tendințe moderne în managementul educaţional este destinat cadrelor de conducere, care intenționează să-și dezvolte componenta dezvoltarea profesională continuă. Cursul are 10 ore: 2 ore teorie și 8 ore practice. Cursul este structurat în 5 sesiuni. 

„A conduce, înseamnă a se dedica unei idei, unui vis, unei viziuni despre ce se poate întâmpla.” – Benazir Bhutto

Cursul Managementul strategic și de proiect este axat pe formarea unei personalităţi proactive, capabile de a se comporta conform unei opţiuni conştiente, bazate pe valori şi apte de a proiecta strategic dezvoltarea sa personală şi a activităților educaționale.

Cursul este axat pe formarea unei personalităţi proactive şi are drept obiectiv major să formeze la formabili, într-un mediu educaţional plăcut şi productiv, competenţa de a asigura calitatea proceselor şi produselor unei instituții de învățământ.

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate extracurricular asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.

  

Parteneriatul educaţional tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip curricular flexibilă şi deschisă a problemelor educative. În abordarea curriculară a educaţiei se identifică nevoia cunoaşterii, respectării şi valorizării diversităţii. Este vorba de o diversitate care presupune unicitatea fiecărei fiinţe umane şi multiculturalitatea. Astfel, construirea parteneriatului este un proces deliberat ce implică aptitudini specifice, strategii şi cunoştinţe pe care părţile implicate trebuie să le cunoscă şi să le utilizeze in procesul educațional.

Acest curs, prin finalitățile și conținuturile sale, propune a dezvolta competenţa profesională a cadrelor manageriale - valorificarea culturii organizaţionale la nivelul instituţiilor de învăţământ general/profesional – care este în contextul satisfacerii nevoilor concrete, reflectării politicii educaționale și vizează aspecte reale din activitatea profesională.

Cursul prevede 10 ore seminare, care valorifică mai multe subiecte: procedura de organizare şi desfăşurare a procesului de evaluare a cadrelor didactice pe dimensiunea Dirigenție; evaluarea internă anuală a cadrelor didactice pe dimensiunea Dirigenție din unităţile şi instituţiile de învăţământ general; indicatorii și descriptorii Standardelor profesionale ale cadrelor didactice din învățământul general pe dimensiunea Dirigenție; Planul de dezvoltare profesională a diriginților.